Pastoraal team

Rolverdeling en verantwoordelijkheden

In de Koepelkerk wordt pastorale zorg en praktische hulp geboden aan gemeenteleden of anderen waarmee wij binnen of buiten de gemeente in aanraking komen. De basistructuur van het gemeenteleven wordt gevormd door kringen. Kringen zijn kleinere groepen mensen van de gemeente die het gemeenteleven in de wijken hebben opgepakt.
In een kring mag je je veilig voelen. De kringen geven onderling pastoraat; die noemen we het basispastoraat. Aan elke kring zijn ouderlingen en diakenen verbonden. Ouderlingen bieden pastorale zorg daar waar het basispastoraat niet toereikend is. Diakenen: houden praktische hulp aan gemeenteleden gaande en predikanten (of voorgangers) preken, onderwijzen, toerusten en bij uitzondering intensief pastoraat.
In onze kerkelijke gemeente is er dan ook nog een Pastoraal Team. De leden van het pastoraal team geven alleen pastorale zorg in situaties waarin anderen die zorg niet kunnen geven, omdat tijd / deskundigheid niet toereikend zijn.

Doel Pastoraal team

Het mooiste en belangrijkste doel van pastorale zorg is om mensen in de nabijheid van God te brengen. God alleen kan de wonden van mensen helen en echte troost geven. Pastoraat vindt in onze gemeente op verschillende niveaus plaats. Het basispastoraat in de kringen is de belangrijkste en meest voorkomende vorm. De wijkouderling is verantwoordelijk voor het gaande houden van het basispastoraat. Wanneer intensievere pastorale zorg nodig is, is hij ook het eerste aanspreekpunt.

Kerkenraad eindverantwoordelijk

Het pastoraal team heeft in het intensieve pastoraat een ondersteunende of aanvullende taak: een teamlid wordt door de kerkenraad ingezet in geval tijd en/of expertise bij de ambtsdragers ontbreekt. Bezoeken worden namens de kerkenraad gebracht. Het pastoraal team functioneert onder de kerkenraad, legt aan de raad verantwoording af en heeft een coördinator die de lijnen tussen kerkenraad, pastoraal team en te bezoeken gemeenteleden bewaakt en waarborgt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het pastoraal beleid en voor het praktisch functioneren van het team. 

Wat is intensieve pastorale zorg?

Intensievere vorm van pastoraat, doordat de situatie complex is of veel tijd vraagt. Voor wie iets zeer ingrijpends meemaakt: ongeval, ziekte, huwelijkscrisis, langdurige zware geestelijke belasting, overlijden, (gecompliceerde) rouw, verslaving enz. Maar ook voor wie langdurig stressvol leeft door bijv. depressiviteit, ernstige geloofsvragen, langdurige ziekte (existentiële confrontatie). Het gaat bij crisis niet om de gebeurtenis op zich, maar om de reactie van de persoon op de gebeurtenis.

Traject bij intensieve pastorale zorg

Het is zo georganiseerd dat de ouderling de centrale figuur blijft als het gaat om intensieve pastorale zorg. De ouderling leidt, leden pastoraal team volgen en leggen verantwoording af aan kerkenraad.
De ouderling is altijd op de hoogte van de adressen voor pastorale zorg, maar niet per definitie ook van de inhoud van de gesprekken.
Met het gemeentelid is vooraf overlegd over de komst van een pastoraal begeleider. Alleen als het gemeentelid instemt, komt er iemand van het pastorale team. Op verzoek van het gemeentelid kan een ander teamlid ingeschakeld worden. Bij pastorale begeleiding worden grenzen van het pastoraat nauwkeurig bewaakt. Pastoraat is geen (amateur-)hulpverlening. Zo nodig wordt hulp van een deskundige ingeschakeld door middel van een verwijzing via de huisarts.

Leden Pastoraal team

Voldoen aan een profiel welke is opgesteld door de kerkenraad. De leden van het Pastoraal Team zijn ook aangesteld door de kerkenraad. Zij bezoeken vaak kwetsbare mensen en worden daarom zorgvuldig gekozen en gevolgd.

Coördinator Pastoraal team

 Telefoonnummer: 026 355 48 89